skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth L

The American Behavioral Scientist, Dec 2009, Vol.53(4), pp.493-503 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381 ; DOI: 10.1177/0002764209347626

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth L

American Behavioral Scientist, December 2009, Vol.53(4), pp.493-503 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764209347626

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth

The American Behavioral Scientist, Dec 2009, Vol.53(4), p.493 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00027642 ; E-ISSN: 15523381

Toàn văn không sẵn có

4
Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Future Sociological Public Diplomacy and the Role of Public Relations: Evolution of Public Diplomacy

Yun, Seong-Hun ; Toth, Elizabeth L.

American Behavioral Scientist, 12/2009, Vol.53(4), pp.493-503 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764209347626

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...