skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Journal Management Systems: Experiences from the Field20073Edited by Gary Ives. Electronic Journal Management Systems: Experiences from the Field . Binghamton, NY: Haworth Information Press 2005. 157 pp., ISBN: 0789025965 US$29.95 soft (also published as The Serials Librarian 47, 4) (Book review)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Journal Management Systems: Experiences from the Field20073Edited by Gary Ives. Electronic Journal Management Systems: Experiences from the Field . Binghamton, NY: Haworth Information Press 2005. 157 pp., ISBN: 0789025965 US$29.95 soft (also published as The Serials Librarian 47, 4) (Book review)

Satija, M.P.

Library Hi Tech, 11/27/2007, Vol.25(4), pp.622-622 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0737-8831 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/07378830710840572

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Journal Management Systems: Experiences from the Field

Library Hi Tech, 27 November 2007, Vol.25(4), pp.622-622 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0737-8831 ; E-ISSN: 2054-166X ; DOI: 10.1108/07378830710840572

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...