skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, nationalism, and rape: women responded by opening a center against sexual violence in Belgrade, Serbia

Hughes, Donna M. ; Foster, Kathleen

Women's Studies International Forum, Jan-April, 1996, Vol.19(1-2), p.183(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0277-5395

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

War, nationalism, and rape: Women respond by opening a Centre Against Sexual Violence in Belgrade, Serbia

Hughes, Donna M ; Foster, Kathleen

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.183-184 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00072-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...