skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling What an Insect Feels

Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent

PLoS One, Oct 2014, Vol.9(10), p.e108895 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling What an Insect Feels

Mohand Ousaid, Abdenbi ; Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent; Donald, Bruce R. (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(10) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895 ; PMCID: 4182749 ; PMID: 25271636

Toàn văn sẵn có

3
Feeling What an Insect Feels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling What an Insect Feels

Mohand Ousaid, Abdenbi ; Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent; Donald, Bruce R.

PLoS ONE, 10/1/2014, Vol.9(10), p.e108895 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling what an insect feels

Mohand Ousaid, Abdenbi ; Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent

PloS one, 2014, Vol.9(10), pp.e108895 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25271636 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling what an insect feels

Abdenbi Mohand Ousaid ; Guillaume Millet ; Sinan Haliyo ; Stéphane Régnier ; Vincent Hayward

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(10), p.e108895 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling What an Insect Feels

Mohand Ousaid, Abdenbi ; Millet, Guillaume ; Haliyo, Sinan ; Régnier, Stéphane ; Hayward, Vincent; Hal-Upmc, Gestionnaire (Editor)

PLoS ONE, 01 October 2014, Vol.9(10), p.e108895 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0108895

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...