skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study

Abreu, S ; Sala, A ; Candelaria, E ; Norman, L

Journal of Immigrant and Minority Health, Feb 2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15571912 ; E-ISSN: 15571920 ; DOI: 10.1007/s10903-008-9178-7

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study.(Report)

Abreu, S. ; Sala, A. C. ; Candelaria, E. M. ; Norman, L. R.

Journal of Immigrant and Minority Health, Feb, 2010, Vol.12(1), p.83(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1557-1912

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study.(Report)

Abreu, S. ; Sala, A. C. ; Candelaria, E. M. ; Norman, L. R.

Journal of Immigrant and Minority Health, Feb, 2010, Vol.12(1), p.83(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1557-1912

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study

Abreu , S. ; Sala , A. C. ; Candelaria , E. M. ; Norman , L. R.

Journal of immigrant and minority health, 2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1557-1912

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study

Abreu, S. ; Sala, A. ; Candelaria, E. ; Norman, L.

Journal of Immigrant and Minority Health, 2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: 10.1007/s10903-008-9178-7

Toàn văn sẵn có

6
Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the Barriers that Reduce the Effectiveness of HIV/AIDS Prevention Strategies for Puerto Rican Women Living in Low-income Households in Ponce, PR: A Qualitative Study

Abreu, S. ; Sala, A. C. ; Candelaria, E. M. ; Norman, L. R.

Journal of Immigrant and Minority Health, 2/2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1557-1912 ; E-ISSN: 1557-1920 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10903-008-9178-7

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding the barriers that reduce the effectiveness of HIV/AIDS prevention strategies for Puerto Rican women living in low-income households in Ponce, PR: a qualitative study

Abreu, S ; Sala, A C ; Candelaria, E M ; Norman, L R

Journal of immigrant and minority health, February 2010, Vol.12(1), pp.83-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1557-1920 ; PMID: 18712603 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10903-008-9178-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...