skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections.(Report)

Fridkin, Scott K. ; Wilson, Lucy E. ; Thompson, Deborah L. ; Ray, Susan M. ; Nadle, Joelle ; Mcallister - Hollod, Laura ; Maloney, Meghan ; Lynfield, Ruth ; Bamberg, Wendy ; Edwards, Jonathan R. ; Magill, Shelley S. ; Beldavs, Zintars G. ; Dumyati, Ghinwa ; Kainer, Marion A.

The New England Journal of Medicine, March 27, 2014, Vol.370(13), p.1198(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections

Magill, Shelley S ; Edwards, Jonathan R ; Bamberg, Wendy ; Beldavs, Zintars G ; Dumyati, Ghinwa ; Kainer, Marion A ; Lynfield, Ruth ; Maloney, Meghan ; Mcallister - Hollod, Laura ; Nadle, Joelle ; Ray, Susan M ; Thompson, Deborah L ; Wilson, Lucy E ; Fridkin, Scott K

The New England Journal of Medicine, 2014, Vol.370(13), pp.1198-1208 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1306801

Toàn văn sẵn có

3
Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistate Point-Prevalence Survey of Health Care–Associated Infections

Magill, Shelley S. ; Edwards, Jonathan R. ; Bamberg, Wendy ; Beldavs, Zintars G. ; Dumyati, Ghinwa ; Kainer, Marion A. ; Lynfield, Ruth ; Maloney, Meghan ; Mcallister-Hollod, Laura ; Nadle, Joelle ; Ray, Susan M. ; Thompson, Deborah L. ; Wilson, Lucy E. ; Fridkin, Scott K.

New England Journal of Medicine, 03/27/2014, Vol.370(13), pp.1198-1208 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1306801

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistate point-prevalence survey of health care-associated infections

Magill, Shelley S ; Edwards, Jonathan R ; Bamberg, Wendy ; Beldavs, Zintars G ; Dumyati, Ghinwa ; Kainer, Marion A ; Lynfield, Ruth ; Maloney, Meghan ; Mcallister-Hollod, Laura ; Nadle, Joelle ; Ray, Susan M ; Thompson, Deborah L ; Wilson, Lucy E ; Fridkin, Scott K

The New England journal of medicine, 27 March 2014, Vol.370(13), pp.1198-208 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24670166 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMoa1306801

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...