skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings

Lesca, C. ; Cornie, J. ; Friler, J. ; Argon, A.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4391-4397 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154947

Toàn văn không sẵn có

2
Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical characterization of fibres used for reinforcing metals and evaluation of seeded sol-gel derived alumina-fibre reinforced 1100 aluminium castings

Lesca, C. M. ; Cornie, J. A. ; Friler, J. B. ; Argon, A. S.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(16), pp.4391-4397 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF01154947

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...