skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary

Domestic Animal Endocrinology, 2016, Vol.54, p.30(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0739-7240 ; DOI: 10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary.(Report)

Huang, Y. ; Yao, X.L. ; Meng, J.Z. ; Liu, Y. ; Jiang, X.L. ; Chen, J.W. ; Li, P.F. ; Ren, Y.S. ; Liu, W.Z. ; Yao, J.B. ; Folger, J.K. ; Smith, G.W. ; Lv, L.H.

Domestic Animal Endocrinology, 2016, Vol.54, p.30 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0739-7240 ; DOI: 10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

3
Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary

Huang, Y. ; Yao, X.L. ; Meng, J.Z. ; Liu, Y. ; Jiang, X.L. ; Chen, J.W. ; Li, P.F. ; Ren, Y.S. ; Liu, W.Z. ; Yao, J.B. ; Folger, J.K. ; Smith, G.W. ; Lv, L.H.

Domestic Animal Endocrinology, 01/2016, Vol.54, C, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07397240 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary

Huang, Y ; Yao, X L ; Meng, J Z ; Liu, Y ; Jiang, X L ; Chen, J W ; Li, P F ; Ren, Y S ; Liu, W Z ; Yao, J B ; Folger, J K ; Smith, G W ; Lv, L H

Domestic animal endocrinology, January 2016, Vol.54, pp.30-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0054 ; PMID: 26490113 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafollicular expression and potential regulatory role of cocaine- and amphetamine-regulated transcript in the ovine ovary

Huang, Y ; Yao, X.L ; Meng, J.Z ; Liu, Y ; Jiang, X.L ; Chen, J.W ; Li, P.F ; Ren, Y.S ; Liu, W.Z ; Yao, J.B ; Folger, J.K ; Smith, G.W ; Lv, L.H

Domestic Animal Endocrinology, January 2016, Vol.54, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0739-7240 ; E-ISSN: 1879-0054 ; DOI: 10.1016/j.domaniend.2015.09.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...