skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?(Report)

Wuhr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological Research, May, 2015, Vol.79(3), p.432(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?(Report)

Wuhr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological Research, 2015, Vol.79(3), p.432(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0340-0727

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological Research, 2015, Vol.79(3), pp.432-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: 10.1007/s00426-014-0579-z

Toàn văn sẵn có

4
The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological Research, 5/2015, Vol.79(3), pp.432-445 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0340-0727 ; E-ISSN: 1430-2772 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00426-014-0579-z

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological research, May 2015, Vol.79(3), pp.432-45 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1430-2772 ; PMID: 24908075 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00426-014-0579-z

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coding of repetitions and alternations in action sequences: spatial or relational?

Wühr, Peter ; Heuer, Herbert

Psychological Research, May 2015, Vol.79(3), pp.432-445 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03400727 ; E-ISSN: 14302772 ; DOI: 10.1007/s00426-014-0579-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...