skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORD STREAM 2 and its Soft Power – an Unfolding Playground for the European Union

Roxana Ioana Banciu

Romanian Journal of European Affairs, 01 June 2016, Vol.16(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1582-8271 ; E-ISSN: 1841-4273

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NORD STREAM 2 and its Soft Power - an Unfolding Playground for European Union

Banciu, Roxana

Romanian Journal of European Affairs, Jun 2016, Vol.16(2), pp.83-91 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15828271 ; E-ISSN: 18414273

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...