skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Frame Rate Allocation and Quantizer Selection for Unicast and Multicast Wireless Scalable Video Communication

Khanna, Nitin ; Jagannatham, Aditya

IETE Journal of Research, 2013, Vol.59(1), p.23-37 [Tạp chí có phản biện]

Medknow Publications

ISSN: 0377-2063

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Frame Rate Allocation and Quantizer Selection for Unicast and Multicast Wireless Scalable Video Communication.(Article)

Khanna, Nitin ; Jagannatham, Aditya

IETE Journal of Research, Jan-Feb, 2013, Vol.59(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0974-780X

Toàn văn sẵn có

3
Optimal Frame Rate Allocation and Quantizer Selection for Unicast and Multicast Wireless Scalable Video Communication
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Frame Rate Allocation and Quantizer Selection for Unicast and Multicast Wireless Scalable Video Communication

Khanna, Nitin ; Jagannatham, Adityak

IETE Journal of Research, 2013, Vol.59(1), p.23 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0377-2063 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4103/0377-2063.110623

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...