skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study

Robinson, Cendrine D. ; Muench, Christine ; Brede, Emily ; Endrighi, Romano ; Szeto, Edwin H. ; Sells, Joanna R. ; Lammers, John P. ; Okuyemi, Kolawole S. ; Izmirlian, Grant ; Waters, Andrew J.

Addictive Behaviors, August 2018, Vol.83, pp.142-147 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0306-4603 ; DOI: 10.1016/j.addbeh.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study

Robinson, Cendrine D ; Muench, Christine ; Brede, Emily ; Endrighi, Romano ; Szeto, Edwin H ; Sells, Joanna R ; Lammers, John P ; Okuyemi, Kolawole S ; Izmirlian, Grant ; Waters, Andrew J

Addictive behaviors, August 2018, Vol.83, pp.142-147 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6327 ; PMID: 29174665 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.addbeh.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study.(Report)

Robinson, Cendrine D. ; Muench, Christine ; Brede, Emily ; Endrighi, Romano ; Szeto, Edwin H. ; Sells, Joanna R. ; Lammers, John P. ; Okuyemi, Kolawole S. ; Izmirlian, Grant ; Waters, Andrew J.

Addictive Behaviors, August, 2018, Vol.83, p.142 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-4603 ; DOI: 10.1016/j.addbeh.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

4
Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study

Robinson, Cendrine D. ; Muench, Christine ; Brede, Emily ; Endrighi, Romano ; Szeto, Edwin H. ; Sells, Joanna R. ; Lammers, John P. ; Okuyemi, Kolawole S. ; Izmirlian, Grant ; Waters, Andrew J.

Addictive Behaviors, 08/2018, Vol.83, C, pp.142-147 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03064603 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.addbeh.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pro-tobacco advertisement exposure among African American smokers: An ecological momentary assessment study.(Report)

Robinson, Cendrine D. ; Muench, Christine ; Brede, Emily ; Endrighi, Romano ; Szeto, Edwin H. ; Sells, Joanna R. ; Lammers, John P. ; Okuyemi, Kolawole S. ; Izmirlian, Grant ; Waters, Andrew J.

Addictive Behaviors, 2018, Vol.83, p.142 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-4603 ; DOI: 10.1016/j.addbeh.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...