skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?

Baker, R. ; Berthoz, A.

Brain Research, 03/1975, Vol.86(1), pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00068993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-8993(75)90643-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?

Baker, R ; Berthoz, A

Brain research, 14 March 1975, Vol.86(1), pp.121-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-8993 ; PMID: 163664 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the prepositus hypoglossi nucleus the source of another vestibulo-ocular pathway?

Baker, R ; Berthoz, A

Brain Research, 1975, Vol.86(1), pp.121-127 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-8993 ; E-ISSN: 1872-6240 ; DOI: 10.1016/0006-8993(75)90643-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...