skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components.(Research Article)

Lopez-Fernandez, Hugo ; Reboiro-Jato, Miguel ; Glez-Pena, Daniel ; Laza, Rosalia ; Pavon, Reyes ; Fdez-Riverola, Florentino

PLoS ONE, Sept 20, 2018, Vol.13(9), p.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components

López-Fernández, Hugo ; Reboiro-Jato, Miguel ; Glez-Peña, Daniel ; Laza, Rosalía ; Pavón, Reyes ; Fdez-Riverola, Florentino

PloS one, 2018, Vol.13(9), pp.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 30235322 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components.(Research Article)

Lopez - Fernandez, Hugo ; Reboiro - Jato, Miguel ; Glez - Pena, Daniel ; Laza, Rosalia ; Pavon, Reyes ; Fdez - Riverola, Florentino

PLoS ONE, Sept 20, 2018, Vol.13(9), p.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components

López-Fernández, Hugo ; Reboiro-Jato, Miguel ; Glez-Peña, Daniel ; Laza, Rosalía ; Pavón, Reyes ; Fdez-Riverola, Florentino; Lisacek, Frederique (editor)

PLoS ONE, 2018, Vol.13(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474 ; PMCID: 6147514 ; PMID: 30235322

Toàn văn sẵn có

5
GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components

López-Fernández, Hugo ; Reboiro-Jato, Miguel ; Glez-Peña, Daniel ; Laza, Rosalía ; Pavón, Reyes ; Fdez-Riverola, Florentino; Lisacek, Frederique

PLOS ONE, 9/20/2018, Vol.13(9), p.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GC4S: A bioinformatics-oriented Java software library of reusable graphical user interface components

Hugo López-Fernández ; Miguel Reboiro-Jato ; Daniel Glez-Peña ; Rosalía Laza ; Reyes Pavón ; Florentino Fdez-Riverola

PLoS ONE, Vol.13(9), p.e0204474 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0204474

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...