skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages

Hays, J. D. ; Imbrie, John ; Shackleton, N. J.

Science, 10 December 1976, Vol.194(4270), pp.1121-1132 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages

Hays, J. D. ; Imbrie, John ; Shackleton, N. J.

Science, 10 December 1976, Vol.194(4270), pp.1121-1132 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

3
Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages

Hays, J. D. ; Imbrie, J. ; Shackleton, N. J.

Science, 12/10/1976, Vol.194(4270), pp.1121-1132 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.194.4270.1121

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variations in the Earth's Orbit: Pacemaker of the Ice Ages

Hays, J D ; Imbrie, J ; Shackleton, N J

Science (New York, N.Y.), 10 December 1976, Vol.194(4270), pp.1121-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0036-8075 ; PMID: 17790893 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...