skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H.K.

Journal of Dentistry, December 2015, Vol.43(12), pp.1587-1595 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H.K.

Journal of Dentistry, 2015, Vol.43(12), p.1587(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H. K.

Journal of Dentistry, Dec, 2015, Vol.43(12), p.1587(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

4
Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D. ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F. ; Xu, Hockin H.K.

Journal of Dentistry, 12/2015, Vol.43(12), pp.1587-1595 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03005712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rechargeable dental adhesive with calcium phosphate nanoparticles for long-term ion release

Zhang, Ling ; Weir, Michael D ; Hack, Gary ; Fouad, Ashraf F ; Xu, Hockin H K

Journal of dentistry, December 2015, Vol.43(12), pp.1587-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 26144190 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.06.009

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...