skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Geochemical characterization of arsenic-rich coal-combustion ashes buried under agricultural soils and the release of arsenic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical characterization of arsenic-rich coal-combustion ashes buried under agricultural soils and the release of arsenic

Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj ; Hiller, Edgar ; Peťková, Katarína ; Jurkovič, Ľubomír ; Ďurža, Ondrej ; Voleková-Lalinská, Bronislava

Applied Geochemistry, 6/2013, Vol.33, C, pp.153-164 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08832927 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeochem.2013.02.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemical characterization of arsenic-rich coal-combustion ashes buried under agricultural soils and the release of arsenic

Veselská, Veronika ; Majzlan, Juraj ; Hiller, Edgar ; Peťková, Katarína ; Jurkovič, Ľubomír ; Ďurža, Ondrej ; Voleková-Lalinská, Bronislava

Applied Geochemistry, June 2013, Vol.33, pp.153-164 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0883-2927 ; E-ISSN: 1872-9134 ; DOI: 10.1016/j.apgeochem.2013.02.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...