skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-Ray Binary 4U 1954+319: The Slowest Rotating Neutron Star in AN X-Ray Binary System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-Ray Binary 4U 1954+319: The Slowest Rotating Neutron Star in AN X-Ray Binary System

Tamagawa, Toru ; Fuerst, Felix ; Marcu, Diana ; Wilms, Jorn ; Makishima, Kazuo ; Pottschmidt, Katja ; Yamada, Shin'Ya ; Corbet, Robin H. D. ; Enoto, Teruaki ; Sasano, Makoto; NASA Goddard Space Flight Center

The Astrophysical Journal; Volume 786; No. 2; 127 [Tạp chí có phản biện]

NASA Center for AeroSpace Information (CASI)

20150010753; GSFC-E-DAA-TN23866

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-ray Binary 4U 1954+319: The Slowest Rotating Neutron Star in an X-ray Binary System

Enoto, Teruaki ; Sasano, Makoto ; Yamada, Shin'Ya ; Tamagawa, Toru ; Makishima, Kazuo ; Pottschmidt, Katja ; Marcu, Diana ; Corbet, Robin H. D. ; Fuerst, Felix ; Wilms, Jorn

Cornell University

Arxiv ID: 1404.0134

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectral and Timing Nature of the Symbiotic X-ray Binary 4U 1954+319: The Slowest Rotating Neutron Star in an X-ray Binary System

Enoto, Teruaki ; Sasano, Makoto ; Yamada, Shin'Ya ; Tamagawa, Toru ; Makishima, Kazuo ; Pottschmidt, Katja ; Marcu, Diana ; Corbet, Robin ; Fuerst, Felix ; Wilms, Jorn; Wilms, Jorn (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 1, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1088/0004-637X/786/2/127

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...