skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advocating for science progress as a human right

Porsdam Mann, S. ; Donders, Y. ; Mitchell, C. ; Bradley, V.J. ; Chou, M.F. ; Church, G. ; Porsdam, H.; ACIL

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2018, Vol.115(43), pp.10820-10823 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advocating for science progress as a human right.(OPINION)

Mann, S. Porsdam ; Donders, Y. ; Mitchell, C. ; Bradley, V.J. ; Chou, M.F. ; Mann, M. ; Church, G. ; Porsdam, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 23, 2018, Vol.115(43), p.10820(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1816320115

Toàn văn sẵn có

3
Opinion: Advocating for science progress as a human right
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinion: Advocating for science progress as a human right

Porsdam Mann, S. ; Donders, Y. ; Mitchell, C. ; Bradley, V. J. ; Chou, M. F. ; Mann, M. ; Church, G. ; Porsdam, H.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/23/2018, Vol.115(43), pp.10820-10823 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1816320115

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Opinion: Advocating for science progress as a human right

Porsdam Mann, S ; Donders, Y ; Mitchell, C ; Bradley, V J ; Chou, M F ; Mann, M ; Church, G ; Porsdam, H

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 23 October 2018, Vol.115(43), pp.10820-10823 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 30352870 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1816320115

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...