skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visiones españolas de algunos anhelos prohibidos en el Portugal de los Braganza (1668-1700): en torno a una nueva Unión Ibérica

David Martín Marcos

Ler História, 01 December 2011, Vol.61, pp.67-84 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 0870-6182 ; DOI: 10.4000/lerhistoria.1631

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visiones españolas de algunos anhelos prohibidos en el Portugal de los Braganza (1668-1700): en torno a una nueva Unión Ibérica

Marcos, David Martín

Ler História, 01 December 2011, pp.67-84 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

ISSN: 0870-6182 ; E-ISSN: 2183-7791 ; DOI: 10.4000/lerhistoria.1631

Toàn văn sẵn có

3
Visiones españolas de algunos anhelos prohibidos en el Portugal de los Braganza (1668-1700): en torno a una nueva Unión Ibérica
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visiones españolas de algunos anhelos prohibidos en el Portugal de los Braganza (1668-1700): en torno a una nueva Unión Ibérica

Marcos, David Martín

Ler História, 12/01/2011, Issue 61, pp.67-84 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0870-6182 ; E-ISSN: 2183-7791 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/lerhistoria.1631

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...