skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 2314-7288 ; DOI: 10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Lamia Gaouar ; Abdelkrim Benamar ; Olivier Le Goaer ; Frédérique Biennier

Future Computing and Informatics Journal, 01 June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2314-7288

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-Computer Interface Description Language for Multi-Target, Multimodal, Plastic User Interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...