skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 2314-7288 ; DOI: 10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-Computer Interface Description Language for Multi-Target, Multimodal, Plastic User Interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn không sẵn có

3
HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Gaouar, Lamia ; Benamar, Abdelkrim ; Le Goaer, Olivier ; Biennier, Frédérique

Future Computing and Informatics Journal, 06/2018, Vol.3(1), pp.110-130

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 23147288 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fcij.2018.02.001

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCIDL: Human-computer interface description language for multi-target, multimodal, plastic user interfaces

Lamia Gaouar ; Abdelkrim Benamar ; Olivier Le Goaer ; Frédérique Biennier

Future Computing and Informatics Journal, 01 June 2018, Vol.3(1), pp.110-130

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2314-7288

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...