skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Berthold, Michael

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-31829-0 ; E-ISBN: 978-3-642-31830-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31830-6

Toàn văn sẵn có

2
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Michael R. Berthold

DOAB (OAPEN Foundation)

ISBN: 9783642318290 ; ISBN: 9783642318306

Toàn văn sẵn có

3
Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bisociative Knowledge Discovery: An Introduction to Concept, Algorithms, Tools, and Applications

Berthold, Michael R.

OAPEN Library

ISBN: 9783642318290 ; ISBN: 9783642318306

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...