skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The renunciation of minority rights and the making of the 1926 civil law: mahzars penned by non-Muslim minorities

Açıkgöz, Betül ; Keskinkılıç, Erdoğan

Middle Eastern Studies, 02 January 2018, Vol.54(1), p.68-93 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: 10.1080/00263206.2017.1386180

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The renunciation of minority rights and the making of the 1926 civil law: mahzars penned by non-Muslim minorities

Açikgöz, Betül ; Keskinkiliç, Erdogan

Middle Eastern Studies, Jan 2018, Vol.54(1), pp.68-93 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00263206 ; E-ISSN: 17437881 ; DOI: 10.1080/00263206.2017.1386180

Toàn văn không sẵn có

3
The renunciation of minority rights and the making of the 1926 civil law: mahzars penned by non-Muslim minorities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The renunciation of minority rights and the making of the 1926 civil law: mahzars penned by non-Muslim minorities

Açıkgöz, Betül ; Keskinkılıç, Erdoğan

Middle Eastern Studies, 10/24/2017, pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0026-3206 ; E-ISSN: 1743-7881 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2017.1386180

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...