skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social technologies and socialization of research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social technologies and socialization of research

Leijten, Jos

Journal of Science Communication, 2009, Vol.08(03) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

DOI: http://dx.doi.org/10.22323/2.08030305

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social technologies and socialization of research

Jos Leijten

JCOM: Journal of Science Communication, 01 September 2009, Vol.8(3) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1824-2049 ; E-ISSN: 1824-2049

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...