skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Domestic well reliability: evaluating supply interruptions from groundwater overdraft, estimating costs and managing economic externalities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Domestic well reliability: evaluating supply interruptions from groundwater overdraft, estimating costs and managing economic externalities

Gailey, Robert M. ; Lund, Jay R. ; Medellín-Azuara, Josué

Hydrogeology Journal, 6/2019, Vol.27(4), pp.1159-1182 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1431-2174 ; E-ISSN: 1435-0157 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10040-019-01929-w

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...