skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Céline ; Véron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie ; Cinquin, Philippe ; Bricault, Ivan

Cardiovascular and interventional radiology, September 2018, Vol.41(9), pp.1428-1435 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1432-086X ; PMID: 29876597 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Céline ; Véron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie ; Cinquin, Philippe ; Bricault, Ivan

CardioVascular and Interventional Radiology, 2018, Vol.41(9), pp.1428-1435 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0174-1551 ; E-ISSN: 1432-086X ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers.(Clinical report)

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Celine ; Veron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie

CardioVascular and Interventional Radiology, 2018, Vol.41(9), p.1428(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0174-1551 ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers.(Clinical report)

Ghelfi, Julien ; Moreau - Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Celine ; Veron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie

CardioVascular and Interventional Radiology, Sept, 2018, Vol.41(9), p.1428(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0174-1551 ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

5
Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Céline ; Véron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie ; Cinquin, Philippe ; Bricault, Ivan

CardioVascular and Interventional Radiology, 9/2018, Vol.41(9), pp.1428-1435 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0174-1551 ; E-ISSN: 1432-086X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Needle Positioning Accuracy of a Light Puncture Robot Under MRI Guidance: Results of a Clinical Trial on Healthy Volunteers

Ghelfi, Julien ; Moreau-Gaudry, Alexandre ; Hungr, Nikolai ; Fouard, Céline ; Veron, Baptiste ; Medici, Maud ; Chipon, Emilie ; Cinquin, Philippe ; Bricault, Ivan; Zoppis, Catherine (Editor)

CardioVascular and Interventional Radiology, September 2018, Vol.41(9), pp.1428-1435 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0174-1551 ; E-ISSN: 1432-086X ; DOI: 10.1007/s00270-018-2001-5

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...