skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational design of proteins targeting the conserved stem region of influenza hemagglutinin.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Fleishman, Sarel J. ; Whitehead, Timothy A. ; Ekiert, Damian C. ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E. ; Strauch, Eva - Maria ; Wilson, Ian A. ; Baker, David

Science, May 13, 2011, Vol.332(6031), p.816(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational design of proteins targeting the conserved stem region of influenza hemagglutinin.(RESEARCH ARTICLES)(Author abstract)(Report)

Fleishman, Sarel J. ; Whitehead, Timothy A. ; Ekiert, Damian C. ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E. ; Strauch, Eva - Maria ; Wilson, Ian A. ; Baker, David

Science, May 13, 2011, Vol.332(6031), p.816(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Computational Design of Proteins Targeting the Conserved Stem Region of Influenza Hemagglutinin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Design of Proteins Targeting the Conserved Stem Region of Influenza Hemagglutinin

Fleishman, S. J. ; Whitehead, T. A. ; Ekiert, D. C. ; Dreyfus, C. ; Corn, J. E. ; Strauch, E.-M. ; Wilson, I. A. ; Baker, D.

Science, 05/13/2011, Vol.332(6031), pp.816-821 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1202617

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Design of Proteins Targeting the Conserved Stem Region of Influenza Hemagglutinin

Fleishman, Sarel J. ; Whitehead, Timothy A. ; Ekiert, Damian C. ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E. ; Strauch, Eva-Maria ; Wilson, Ian A. ; Baker, David

Science, 13 May 2011, Vol.332(6031), pp.816-821 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Design of Proteins Targeting the Conserved Stem Region of Influenza Hemagglutinin

Fleishman, Sarel J. ; Whitehead, Timothy A. ; Ekiert, Damian C. ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E. ; Strauch, Eva-Maria ; Wilson, Ian A. ; Baker, David

Science, 13 May 2011, Vol.332(6031), pp.816-821 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational design of proteins targeting the conserved stem region of influenza hemagglutinin

Fleishman, Sarel J ; Whitehead, Timothy A ; Ekiert, Damian C ; Dreyfus, Cyrille ; Corn, Jacob E ; Strauch, Eva-Maria ; Wilson, Ian A ; Baker, David

Science (New York, N.Y.), 13 May 2011, Vol.332(6031), pp.816-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21566186 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1202617

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...