skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?

Rechel, Bernd

East European Politics & Societies, February 2008, Vol.22(1), pp.171-191 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: 10.1177/0888325407311796

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What has limited the EU's impact on minority rights in accession countries?(Case study)

Rechel, Bernd

East European Politics and Societies, Wntr, 2008, Vol.22(1), p.171(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0888-3254

Toàn văn không sẵn có

3
What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Has Limited the EU's Impact on Minority Rights in Accession Countries?

Rechel, Bernd

East European Politics and Societies: and Cultures, 02/2008, Vol.22(1), pp.171-191 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0888-3254 ; E-ISSN: 1533-8371 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0888325407311796

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...