skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Change and Caloric Costs: Sisal Agriculture in Northeastern Brazil 1

Gross, Daniel R. ; Underwood, Barbara A.

American Anthropologist, June 1971, Vol.73(3), pp.725-740 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1971.73.3.02a00130

Toàn văn sẵn có

2
Technological Change and Caloric Costs: Sisal Agriculture in Northeastern Brazil
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological Change and Caloric Costs: Sisal Agriculture in Northeastern Brazil

Gross, Daniel R. ; Underwood, Barbara A.

American Anthropologist, 06/1971, Vol.73(3), pp.725-740 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1971.73.3.02a00130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...