skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo

PLoS One, Dec 2015, p.e0144191 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and shared beliefs about trust in the assurance game.(Report)

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo

PLoS ONE, Dec 7, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and shared beliefs about trust in the assurance game.(Report)

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo

PLoS ONE, Dec 7, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo; Wang, Rui-Wu (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191 ; PMCID: 4671566 ; PMID: 26640892

Toàn văn sẵn có

5
Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo; Wang, Rui-Wu

PLOS ONE, 12/7/2015, Vol.10(12), p.e0144191 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo

PloS one, 2015, Vol.10(12), pp.e0144191 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26640892 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Fredrik Jansson ; Kimmo Eriksson

PLoS ONE, 01 January 2015, Vol.10(12), p.e0144191 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation and Shared Beliefs about Trust in the Assurance Game

Jansson, Fredrik ; Eriksson, Kimmo

PLoS ONE, 2015, Vol.10(12) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1932-6203 ; ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26640892 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0144191

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...