skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Sercombe, Peter ; Sellato, Bernard; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

Uppsala University Library

ISBN: 978 87 91114 84 7 ; ISBN: 978 87 7694 018 8

Toàn văn sẵn có

2
Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Green Myth: Borneo’s Hunter-Gatherers in the Twenty-First Century

Nordiska Ministerrådet (Corporate Author) ; Nias - Nordic Institute of Asian Studies (Corporate Author)

NIAS Studies in Asian Topics

Norden Publikationer (Nordisk Ministerråd)

ISBN: 9788791114847 ; ISBN: 9788776940188 ; ISBN: 8791114845 ; ISBN: 8776940187

Toàn văn sẵn có

3
Beyond the green myth Borneo's hunter-gatherers in the 21st century.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the green myth Borneo's hunter-gatherers in the 21st century.

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9788776940187 ; E-ISBN 9788776940188 ; E-ISBN 9788791114847

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...