skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara , Shin-Ichi ; Hutchinson , John R.

Proceedings. Biological sciences, 2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0962-8452

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, Shin-Ichi ; Hutchinson, John R.

Proceedings of the Royal Society B, 2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society Publishing

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2945 ; DOI: 10.1098/rspb.2012.0190

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, Shin-Ichi ; Hutchinson, John R.

Proceedings: Biological Sciences, 7 July 2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09628452

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, Shin-Ichi ; Hutchinson, John R.

Proceedings: Biological Sciences, 7 July 2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09628452

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, Shin-Ichi ; Hutchinson, John R

Proceedings. Biological sciences, 07 July 2012, Vol.279(1738), pp.2561-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 22357261 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2012.0190

Toàn văn sẵn có

6
Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elbow joint adductor moment arm as an indicator of forelimb posture in extinct quadrupedal tetrapods

Fujiwara, S.-I. ; Hutchinson, J. R.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 07/07/2012, Vol.279(1738), pp.2561-2570 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2012.0190

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...