skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Kvellestad, Anders ; McKay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal C, 2018, Vol.78(1), pp.1-71 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal. C, Particles and Fields, Jan 2018, Vol.78(1), pp.1-71 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14346044 ; E-ISSN: 14346052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, P ; Balazs, C ; Dal, La ; Edsjo, J ; Farmer, B ; Gonzalo, Te ; Kvellestad, A ; Mckay, J ; Putze, A ; Rogan, C ; Scott, P ; Weniger, C ; White, M; Science and Technology Facilities Council (STFC)

European Physical Journal C: Particles and Fields, 12 January 2018 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1434-6044 ; ISBN: 10 DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

4
SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars A. ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás E. ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

The European Physical Journal C, 1/2018, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

The Gambit Models Workgroup ; Peter Athron ; Csaba Balázs ; Lars A. Dal ; Joakim Edsjö ; Ben Farmer ; Tomás E. Gonzalo ; Anders Kvellestad ; James Mckay ; Antje Putze ; Chris Rogan ; Pat Scott ; Christoph Weniger ; Martin White

European Physical Journal C: Particles and Fields, 01 January 2018, Vol.78(1), pp.1-71 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1434-6044 ; E-ISSN: 1434-6052 ; DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Workgroup, The Gambit Models ; : ; Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars A. ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás E. ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

Eur. Phys. J. C (2018) 78: 22 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1705.07936

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars Andreas ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomas Esteban ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin

Athron, Peter Balázs, Csaba Dal, Lars Andreas Edsjö, Joakim Farmer, Ben Gonzalo, Tomas Esteban Kvellestad, Anders McKay, James Putze, Antje Rogan, Chris Scott, Pat Weniger, Christoph White, Martin . SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and... [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars A ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás E ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin; Hep, Inspire (Editor)

Eur.Phys.J.C, 2018, Vol.78(1), p.22 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

European Physical Journal C, 12 January 2018, Vol.78(1) [Tạp chí có phản biện]

SCOAP3 Journals

ISSN:1434-6044 ; DOI:10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, P. ; Balázs, C. ; Dal, L.A. ; Edsjö, J. ; Farmer, B. ; Gonzalo, T.E. ; Kvellestad, A. ; McKay, J. ; Putze, A. ; Rogan, C. ; Scott, P. ; Weniger, C. ; White, M.; IoP

European Physical Journal C, 2018, Vol.78(1), pp.urn:issn:1434-6044 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 1434-6044

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SpecBit, DecayBit and PrecisionBit: GAMBIT modules for computing mass spectra, particle decay rates and precision observables

Athron, Peter ; Balázs, Csaba ; Dal, Lars ; Edsjö, Joakim ; Farmer, Ben ; Gonzalo, Tomás ; Kvellestad, Anders ; Mckay, James ; Putze, Antje ; Rogan, Chris ; Scott, Pat ; Weniger, Christoph ; White, Martin; White, Martin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 17, 2019 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1140/epjc/s10052-017-5390-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...