skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback-Assisted Iterative Learning Model Predictive Control with Nonlinear Fuzzy Model

Xiangjie Liu ; Ke Xi

Mathematical problems in engineering, 01 January 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: 10.1155/2014/874705

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback-assisted iterative learning model predictive control with nonlinear fuzzy model.(Research Article)(Report)

Liu, Xiangjie ; Xi, Ke

Mathematical Problems in Engineering, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1024-123X ; DOI: 10.1155/2014/874705

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback-assisted iterative learning model predictive control with nonlinear fuzzy model.(Research Article)(Report)

Liu, Xiangjie ; Xi, Ke

Mathematical Problems in Engineering, 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1024-123X ; DOI: 10.1155/2014/874705

Truy cập trực tuyến

4
Feedback-Assisted Iterative Learning Model Predictive Control with Nonlinear Fuzzy Model
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback-Assisted Iterative Learning Model Predictive Control with Nonlinear Fuzzy Model

Liu, Xiangjie ; Xi, Ke

Mathematical Problems in Engineering, 2014, Vol.2014, pp.1-10 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1024-123X ; E-ISSN: 1563-5147 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1155/2014/874705

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feedback-Assisted Iterative Learning Model Predictive Control with Nonlinear Fuzzy Model

Liu, Xiangjie ; Xi, Ke

Mathematical Problems in Engineering, 2014, Vol.2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2014/874705

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...