skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet, Pierre ; Hélias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy-Alice ; Steyer, Jean-Philippe; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Bioresource Technology, 2011, Vol.102(1), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.154

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production.(Report)

Collet, Pierre ; Helias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy - Alice ; Steyer, Jean - Philippe

Bioresource Technology, Jan, 2011, Vol.102(1), p.207(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet , Pierre ; Hélias , Arnaud ; Lardon , Laurent ; Ras , Monique ; Goy , Romy-Alice ; Steyer , Jean-Philippe

Bioresource technology, 2011, Vol.102(1), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

4
Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet, Pierre ; Hélias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy-Alice ; Steyer, Jean-Philippe

Bioresource Technology, 1/2011, Vol.102(1), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2010.06.154

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet, Pierre ; Hélias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy-Alice ; Steyer, Jean-Philippe

Bioresource Technology, 2011, Vol.102(1), pp.207-214 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.154

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life-cycle assessment of microalgae culture coupled to biogas production

Collet, Pierre ; Hélias, Arnaud ; Lardon, Laurent ; Ras, Monique ; Goy, Romy-Alice ; Steyer, Jean-Philippe

Bioresource technology, January 2011, Vol.102(1), pp.207-14 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 20674343 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.154

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...