skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Doyle, Stephen R ; Illingworth, Christopher J. R ; Laing, Roz ; Bartley, David J ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A ; Gilleard, John S

BMC Genomics, 2019, Vol.20 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6 ; PMCID: 6420744 ; PMID: 30876405

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus.(quantitative trait loci)(Report)

Doyle, Stephen R. ; Illingworth, Christopher J. R. ; Laing, Roz ; Bartley, David J. ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A. ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A. ; Gilleard, John S.

BMC Genomics, March 15, 2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

3
Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Doyle, Stephen R. ; Illingworth, Christopher J. R. ; Laing, Roz ; Bartley, David J. ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A. ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A. ; Gilleard, John S.

BMC Genomics, 12/2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Doyle, Stephen R ; Illingworth, Christopher J R ; Laing, Roz ; Bartley, David J ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A ; Gilleard, John S

BMC genomics, 15 March 2019, Vol.20(1), pp.218 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2164 ; PMID: 30876405 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus.(Report)

Doyle, Stephen R. ; Illingworth, Christopher J. R. ; Laing, Roz ; Bartley, David J. ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison A. ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James A. ; Gilleard, John S.

BMC Genomics, March 15, 2019, Vol.20(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Stephen R. Doyle ; Christopher J. R. Illingworth ; Roz Laing ; David J. Bartley ; Elizabeth Redman ; Axel Martinelli ; Nancy Holroyd ; Alison A. Morrison ; Andrew Rezansoff ; Alan Tracey ; Eileen Devaney ; Matthew Berriman ; Neil Sargison ; James A. Cotton ; John S. Gilleard

BMC Genomics, 01 March 2019, Vol.20(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population genomic and evolutionary modelling analyses reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic nematode, Haemonchus contortus

Doyle, Stephen ; Illingworth, Christopher ; Laing, Roz ; Bartley, David ; Redman, Elizabeth ; Martinelli, Axel ; Holroyd, Nancy ; Morrison, Alison ; Rezansoff, Andrew ; Tracey, Alan ; Devaney, Eileen ; Berriman, Matthew ; Sargison, Neil ; Cotton, James ; Gilleard, John

BMC Genomics, 2019, Vol.20 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712164 ; DOI: 10.1186/s12864-019-5592-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...