skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2012, Vol.90(1), pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862012000100013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?/Systemes de recherche pour la sante: faut-il encourager l'equite en matiere de sante ou la competitivite economique?/Sistemas de investigacion sanitaria: ?promocion de la igualdad sanitaria o competitividad economica?(Policy & practice)

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

Bulletin of the World Health Organization, Jan, 2012, Vol.90(1), p.55(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?/Systemes de recherche pour la sante: faut-il encourager l'equite en matiere de sante ou la competitivite economique?/Sistemas de investigacion sanitaria: ?promocion de la igualdad sanitaria o competitividad economica?(Policy & practice)

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

Bulletin of the World Health Organization, Jan, 2012, Vol.90(1), p.55(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

Bulletin of the World Health Organization, 01/01/2012, Vol.90(1), pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.11.092007

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jan 2012, pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.11.092007

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health research systems: promoting health equity or economic competitiveness?

Pratt, Bridget ; Loff, Bebe

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2012, Vol.90(1), pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 22271965 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.11.092007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...