skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, ethnicity, and NIH research awards.(REPORTS)(Author abstract)

Ginther, Donna K. ; Schaffer, Walter T. ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L. ; Kington, Raynard

Science, August 19, 2011, Vol.333(6045), p.1015(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, ethnicity, and NIH research awards.(REPORTS)(Author abstract)

Ginther, Donna K. ; Schaffer, Walter T. ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L. ; Kington, Raynard

Science, August 19, 2011, Vol.333(6045), p.1015(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and NIH Research Awards

Ginther, Donna K. ; Schaffer, Walter T. ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L. ; Kington, Raynard

Science, 19 August 2011, Vol.333(6045), pp.1015-1019 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Race, Ethnicity, and NIH Research Awards
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and NIH Research Awards

Ginther, D. K. ; Schaffer, W. T. ; Schnell, J. ; Masimore, B. ; Liu, F. ; Haak, L. L. ; Kington, R.

Science, 08/19/2011, Vol.333(6045), pp.1015-1019 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1196783

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and NIH Research Awards

Ginther, Donna K. ; Schaffer, Walter T. ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L. ; Kington, Raynard

Science, 19 August 2011, Vol.333(6045), pp.1015-1019 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, ethnicity, and NIH research awards

Ginther, Donna K ; Schaffer, Walter T ; Schnell, Joshua ; Masimore, Beth ; Liu, Faye ; Haak, Laurel L ; Kington, Raynard

Science (New York, N.Y.), 19 August 2011, Vol.333(6045), pp.1015-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21852498 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1196783

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...