skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain.(NEUROSCIENCE)(Author abstract)(Report)

Koyama, Minoru ; Kinkhabwala, Amina ; Satou, Chie ; Higashijima, Shin - Ichi ; Fetcho, Joseph

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 18, 2011, Vol.108(3), p.1170(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain

Koyama, Minoru ; Kinkhabwala, Amina ; Satou, Chie ; Higashijima, Shin-Ichi ; Fetcho, Joseph ; Landmesser, Lynn T.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.1170-1175 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain

Koyama, Minoru ; Kinkhabwala, Amina ; Satou, Chie ; Higashijima, Shin-Ichi ; Fetcho, Joseph ; Landmesser, Lynn T.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.1170-1175 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

4
Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain

Koyama, M. ; Kinkhabwala, A. ; Satou, C. ; Higashijima, S.-I. ; Fetcho, J.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 01/18/2011, Vol.108(3), pp.1170-1175 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1012189108

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping a sensory-motor network onto a structural and functional ground plan in the hindbrain

Koyama, Minoru ; Kinkhabwala, Amina ; Satou, Chie ; Higashijima, Shin-Ichi ; Fetcho, Joseph

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 18 January 2011, Vol.108(3), pp.1170-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21199937 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1012189108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...