skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated comprehensive evaluation approach for user interface satisfaction based on concurrent think-aloud method

Chen, Weipeng ; Lin, Tao ; Chen, Li ; Yuan, Peisa

Universal Access in the Information Society, 2018, Vol.17(3), pp.635-647 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: 10.1007/s10209-018-0610-z

Toàn văn sẵn có

2
Automated comprehensive evaluation approach for user interface satisfaction based on concurrent think-aloud method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated comprehensive evaluation approach for user interface satisfaction based on concurrent think-aloud method

Chen, Weipeng ; Lin, Tao ; Chen, Li ; Yuan, Peisa

Universal Access in the Information Society, 8/2018, Vol.17(3), pp.635-647 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10209-018-0610-z

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated comprehensive evaluation approach for user interface satisfaction based on concurrent think-aloud method.(Report)

Chen, Weipeng ; Lin, Tao ; Chen, Li ; Yuan, Peisa

Universal Access in the Information Society, 2018, Vol.17(3), p.635(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1615-5289 ; DOI: 10.1007/s10209-018-0610-z

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...