skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Battilana, Giusy ; Persano, Luca ; Moro, Enrico ; Liu, Shu ; Leach, Steve D ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Disease Models & Mechanisms, 2014, Vol.7(7), p.883-894 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1754-8403 ; E-ISSN: 1754-8411 ; DOI: 10.1242/dmm.014969 ; PMCID: 4073277 ; PMID: 24878567

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, Marco ; Rampazzo, Elena ; Casari, Alessandro ; Battilana, Giusy ; Persano, Luca ; Moro, Enrico ; Liu, Shu ; Leach, Steve D ; Tiso, Natascia ; Argenton, Francesco

Disease models & mechanisms, July 2014, Vol.7(7), pp.883-94 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1754-8411 ; PMID: 24878567 Version:1 ; DOI: 10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

3
Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Schiavone, M. ; Rampazzo, E. ; Casari, A. ; Battilana, G. ; Persano, L. ; Moro, E. ; Liu, S. ; Leach, S. D. ; Tiso, N. ; Argenton, F.

Disease Models & Mechanisms, 07/01/2014, Vol.7(7), pp.883-894 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1754-8403 ; E-ISSN: 1754-8411 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zebrafish reporter lines reveal in vivo signaling pathway activities involved in pancreatic cancer

Marco Schiavone ; Elena Rampazzo ; Alessandro Casari ; Giusy Battilana ; Luca Persano ; Enrico Moro ; Shu Liu ; Steve D. Leach ; Natascia Tiso ; Francesco Argenton

Disease Models & Mechanisms, 01 July 2014, Vol.7(7), pp.883-894 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1754-8403 ; E-ISSN: 1754-8411 ; DOI: 10.1242/dmm.014969

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...