skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in regional brain glucose metabolism measured with positron emission tomography after paroxetine treatment of major depression

Kennedy, S H ; Evans, K R ; Krüger, S ; Mayberg, H S ; Meyer, J H ; Mccann, S ; Arifuzzman, A I ; Houle, S ; Vaccarino, F J

The American journal of psychiatry, June 2001, Vol.158(6), pp.899-905 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-953X ; PMID: 11384897 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Regional Brain Glucose Metabolism Measured With Positron Emission Tomography After Paroxetine Treatment of Major Depression

Kennedy, Sidney H. ; Evans, Kenneth R. ; Kruger, Stephanie ; Mayberg, Helen S. ; Meyer, Jeffrey H. ; Mccann, Sonia ; Arifuzzman, Andrew I. ; Houle, Sylvain ; Vaccarino, Franco J.

American Journal of Psychiatry, June, 2001, Vol.158(6), p.899 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-953X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Regional Brain Glucose Metabolism Measured With Positron Emission Tomography After Paroxetine Treatment of Major Depression

Kennedy, Sidney H. ; Evans, Kenneth R. ; Kruger, Stephanie ; Mayberg, Helen S. ; Meyer, Jeffrey H. ; Mccann, Sonia ; Arifuzzman, Andrew I. ; Houle, Sylvain ; Vaccarino, Franco J.

American Journal of Psychiatry, June, 2001, Vol.158(6), p.899 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-953X

Toàn văn sẵn có

4
Changes in Regional Brain Glucose Metabolism Measured With Positron Emission Tomography After Paroxetine Treatment of Major Depression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changes in Regional Brain Glucose Metabolism Measured With Positron Emission Tomography After Paroxetine Treatment of Major Depression

Kennedy, Sidney H. ; Evans, Kenneth R. ; Krüger, Stephanie ; Mayberg, Helen S. ; Meyer, Jeffrey H. ; Mccann, Sonia ; Arifuzzman, Andrew I. ; Houle, Sylvain ; Vaccarino, Franco J.

American Journal of Psychiatry, 06/2001, Vol.158(6), pp.899-905 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-953X ; E-ISSN: 1535-7228 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ajp.158.6.899

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...