skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan

Shahid, Muhammad ; Niazi, Nabeel Khan ; Dumat, Camille ; Naidu, Ravi ; Khalid, Sana ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Bibi, Irshad

Environmental Pollution, 11/2018, Vol.242, PA, pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 02697491 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2018.06.083

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan

Shahid, Muhammad ; Niazi, Nabeel Khan ; Dumat, Camille ; Naidu, Ravi ; Khalid, Sana ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Bibi, Irshad

Environmental Pollution, November 2018, Vol.242, pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.083

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan.(Report)

Shahid, Muhammad ; Niazi, Nabeel Khan ; Dumat, Camille ; Naidu, Ravi ; Khalid, Sana ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Bibi, Irshad

Environmental Pollution, 2018, Vol.242, p.307 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.083

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A meta-analysis of the distribution, sources and health risks of arsenic-contaminated groundwater in Pakistan

Shahid, Muhammad ; Niazi, Nabeel Khan ; Dumat, Camille ; Naidu, Ravi ; Khalid, Sana ; Rahman, Mohammad Mahmudur ; Bibi, Irshad

Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), November 2018, Vol.242(Pt A), pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-6424 ; PMID: 29990938 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2018.06.083

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...