skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensation to whole body active rotation perturbation

Rossi, S. ; Gazzellini, S. ; Petrarca, M. ; Patane, F. ; Salfa, I. ; Castelli, E. ; Cappa, P.

Gait & Posture, Jan, 2014, Vol.39(1), p.621(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0966-6362

Toàn văn sẵn có

2
Compensation to whole body active rotation perturbation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensation to whole body active rotation perturbation

Rossi, S. ; Gazzellini, S. ; Petrarca, M. ; Patanè, F. ; Salfa, I. ; Castelli, E. ; Cappa, P.

Gait & Posture, 01/2014, Vol.39(1), pp.621-624 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09666362 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaitpost.2013.06.018

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensation to whole body active rotation perturbation

Rossi, S ; Gazzellini, S ; Petrarca, M ; Patanè, F ; Salfa, I ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & Posture, January 2014, Vol.39(1), pp.621-624 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0966-6362 ; E-ISSN: 1879-2219 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2013.06.018

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compensation to whole body active rotation perturbation

Rossi, S ; Gazzellini, S ; Petrarca, M ; Patanè, F ; Salfa, I ; Castelli, E ; Cappa, P

Gait & posture, 2014, Vol.39(1), pp.621-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-2219 ; PMID: 23871422 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.gaitpost.2013.06.018

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...