skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services

Bihanic, David (Editor)

SpringerLink Books

ISBN: 9783319130170 ; ISBN: 331913017X ; E-ISBN: 9783319130187 ; E-ISBN: 3319130188 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13018-7

Toàn văn sẵn có

2
Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering Users through Design: Interdisciplinary Studies and Combined Approaches for Technological Products and Services

Bihanic, David

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-3-319-13017-0 ; E-ISBN: 978-3-319-13018-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-13018-7

Toàn văn sẵn có

3
Empowering Users through Design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering Users through Design

Bihanic, David

Dawsonera

ISBN10: 331913017X ; ISBN13: 9783319130170 ; E-ISBN10: 3319130188 ; E-ISBN13: 9783319130187

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...