skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A People's Contest": The Union and Civil War, 1861-1865

Fehrenbacher, Don E.

Journal of Southern History, Feb, 1991, Vol.57(1), p.122(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

2
"A People's Contest": The Union and Civil War, 1861-1865: The New American Series.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A People's Contest": The Union and Civil War, 1861-1865: The New American Series.

Fehrenbacher, Don E. ; Paludan, Phillip Shaw

The Journal of Southern History, 02/1991, Vol.57(1), p.122 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00224642 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2209902

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...