skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche , Achour ; Ramdane-Terbouche , Chafia Ait ; Hauchard , Didier ; Djebbar , Safia

Journal of environmental sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia; Prime, Martine (Editor)

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60521-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia

Journal of environmental sciences (China), 2011, Vol.23(7), pp.1095-103 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1001-0742 ; PMID: 22125901 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60521-9

Toàn văn sẵn có

5
Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of adsorption capacities of humic acids extracted from Algerian soil on polyaniline for application to remove pollutants such as Cd(II), Zn(II) and Ni(II) and characterization with cavity microelectrode

Terbouche, Achour ; Ramdane-Terbouche, Chafia Ait ; Hauchard, Didier ; Djebbar, Safia

Journal of Environmental Sciences, 7/2011, Vol.23(7), pp.1095-1103 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10010742 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1001-0742(10)60521-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...