skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Removal of heavy metals (Co, Cr, and Zn) during calcium–aluminium–silicate–hydrate and trioctahedral smectite formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metals (Co, Cr, and Zn) during calcium–aluminium–silicate–hydrate and trioctahedral smectite formation

Baldermann, Andre ; Landler, Andreas ; Mittermayr, Florian ; Letofsky-Papst, Ilse ; Steindl, Florian ; Galan, Isabel ; Dietzel, Martin

Journal of Materials Science, 7/2019, Vol.54(13), pp.9331-9351 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-03541-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metals (Co, Cr, and Zn) during calcium-aluminium-silicate-hydrate and trioctahedral smectite formation.(Chemical Routes to Materials)

Baldermann, Andre ; Landler, Andreas ; Mittermayr, Florian ; Letofsky-Papst, Ilse ; Steindl, Florian ; Galan, Isabel ; Dietzel, Martin

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(13), p.9331(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03541-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...