skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of sex and violence on the appeal of rock music videos

Hansen, Christine Hall ; Hansen, Ranald D.

Communication Research, April, 1990, Vol.17(2), p.212(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0093-6502

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Sex and Violence on the Appeal of Rock Music Videos

Hansen, Christine Hall ; Hansen, Ranald D

Communication Research, 1990, Vol.17(2), p.212 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

Toàn văn không sẵn có

3
The Influence of Sex and Violence on the Appeal of Rock Music Videos
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Sex and Violence on the Appeal of Rock Music Videos

Hansen, Christine Hall ; Hansen, Ranald D.

Communication Research, 04/1990, Vol.17(2), pp.212-234 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0093-6502 ; E-ISSN: 1552-3810 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009365090017002004

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Sex and Violence on the Appeal of Rock Music Videos

Hansen, Christine Hall ; Hansen, Ranald D

Communication Research, April 1990, Vol.17(2), pp.212-234 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0093-6502 ; E-ISSN: 1552-3810 ; DOI: 10.1177/009365090017002004

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...